Huishoudelijk Reglement

Versie September 2022

Afdeling Diemen                                                                                 Secretariaat: T.de Wit

van de Koninklijke Nederlandse Vereniging                                           

voor Eerste Hulp Bij Ongelukken.                                             

 Opgericht 18 december 1952

(Artikel 24 van de Statuten verleden op 24 juni 2019, notaris H. Herweier, Meeuwenweg 17, 8261 Kampen)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Doel en middelen

Artikel 1

De organisatie van EHBO-opleidingen, cursussen reanimatie/AED ligt in handen van het bestuur.

Het bestuur volgt bij de organisatie en de opzet de voorschriften en richtlijnen die de Nationale Bond voor EHBO aanhoudt.

Artikel 2

Het bestuur is bevoegd tot het aantrekken en het aanstellen van één of meer docentartsen en instructeurs voor de opleidingen en/of cursussen.

Honoraria c.q. vergoedingen aan de docent-artsen en instructeurs voor hun werkzaamheden ten behoeve van de cursussen en de voortgezette opleidingen worden door het bestuur vastgesteld en uit de kas van de vereniging betaald.

Artikel 3

Het bestuur is belast met de aankoop van en het beheer over de les- en instructiematerialen, welke het eigendom zijn van de vereniging.

Het bestuur draagt zorg voor de aankoop en verstrekking van de verplichte leermiddelen aan de cursisten.

Het bestuur is bevoegd andere, terzake dienende, leermiddelen voor te schrijven.

De leermiddelen worden tegen betaling van de kosten – al dan niet begrepen in de totale  cursuskosten – eigendom van de cursist.

Artikel 4

Het bestuur is bevoegd een lid van zijn bestuur te benoemen tot materiaalcommissaris en te belasten met het beheer over de lesmaterialen.

De materiaalcommissaris is verantwoording verschuldigd aan het bestuur.

Leden

Artikel 5

De vereniging onderscheidt de volgende categorieën leden:

a. gewone leden;

b. aspirant leden;

c. donateurs;

d. ereleden;

e. jeugdleden.

a. Gewone leden van de vereniging zijn zij, die zich daartoe bij het bestuur hebben aangemeld, als zodanig zijn toegelaten en in het bezit van een geldig Diploma Eerste Hulp.

b. Aspirant leden zijn zij, die zich bij het bestuur hebben gemeld voor het volgen van de opleiding voor het Diploma Eerste Hulp en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.

c. Donateurs zijn natuurlijke personen, die jaarlijks een bedrag in de kas van de vereniging storten.

d. Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging en door de algemene vergadering, op voordracht van het bestuur als zodanig zijn benoemd.

e. Jeugdleden zijn zij, die op 1 januari van het verenigingsjaar de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt.

De contributie bedraagt voor jeugdleden 2/5 deel van de geldende contributie, afgerond op €1,00  naar boven.

Indien aanmelding als jeugdlid plaatsheeft na 1 juli van het verenigingsjaar, bedraagt de contributie de helft van het hierboven gestelde, afgerond op €1,00 naar boven.

Artikel 6

De gewone leden zijn verplicht de vastgestelde contributie binnen de gestelde termijnen te voldoen.Indien de toelating als lid ná 1 juli van het verenigingsjaar plaatsvindt, is de helft van het contributiebedrag verschuldigd 

Opzegging van het lidmaatschap van de vereniging dient te geschieden 3 maanden voor het einde van het kalenderjaar, dus vóór 01 oktober.

Zij zijn verplicht, overeenkomstig geldende regels, hun competentie aan te tonen, alvorens voor verlenging van het diploma in aanmerking te komen.

Zij dragen zelf de verantwoordelijkheid voor het geldig houden van hun diploma. Van hen wordt verwacht dat men regelmatig de oefenavonden bijwoont. Het aanvragen van verlenging van de geldigheidsduur van het diploma geschiedt door het bestuur. De gewone leden hebben stemrecht in de algemene vergadering.

Artikel 7

De aspirant-leden zijn verplicht de kosten verbonden aan de opleiding voor het Diploma Eerste Hulp binnen de gestelde termijnen te voldoen.

In bijzondere gevallen, zulks ter beoordeling van het bestuur, kan een regeling worden getroffen. Zij zijn verplicht de vastgestelde lesavonden bij te wonen.

Indien een aspirant-lid de wens te kennen heeft gegeven de opleiding voortijdig te beëindigen, is het desalniettemin verplicht de kosten van de opleiding, indien deze nog niet geheel zijn voldaan, onmiddellijk te voldoen, tenzij het bestuur beslist, dat er geldige redenen zijn voor ontheffing van deze verplichting.

Artikel 8

Indien een lid op grond van artikel 6 sub 1c van de statuten uit het lidmaatschap is gezet, wordt het lid hiervan door het bestuur per aangetekend schrijven in kennis gesteld.

Het lid heeft het recht binnen 30 dagen na aantekening van het schrijven in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Dit beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de secretaris. Binnen een maand na ontvangst van dit beroepschrift roept het bestuur de algemene vergadering bijeen. Bij de oproep tot deze vergadering dient vermeld te worden, dat in deze vergadering het beroep van het lid tegen het besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap zal worden behandeld.

De algemene vergadering besluit na het bestuur en, indien het lid dat wenst, het lid te hebben gehoord.

Het besluit van de algemene vergadering is bindend.

Artikel 9

Indien het lidmaatschap door het bestuur op grond van artikel 6 van de statuten is opgezegdwegens het niet voldoen aan de financiële verplichtingen, kan het lid in het lidmaatschap worden hersteld, nadat het lid alsnog aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan.

Een opzegging op grond van het niet voldoen aan de financiële verplichtingen is alleen mogelijk,als het lid, na schriftelijk door het bestuur te zijn aangemaand, langer dan een maand in gebreke is gebleven.

Geldmiddelen

Artikel 10

De contributie, welke door de gewone leden dient te worden voldaan, wordt ieder jaar door de algemene vergadering vastgesteld voor het komende verenigingsjaar.

De contributie dient uiterlijk op 1 maart van het verenigingsjaar te worden betaald.

Artikel 11

De kosten, verbonden aan het volgen van de opleiding voor het Diploma Eerste Hulp, worden voor de aanvang van de cursus vastgesteld door het bestuur.

In dit bedrag kunnen de kosten voor de contributie mede zijn inbegrepen.Het bestuur is bevoegd, indien hiertoe dringende redenen aanwezig zijn, tijdens de opleiding wijziging aan te brengen in de kosten, verbonden aan het volgen van de opleiding.

Het aspirant-lid is in het geval, bedoeld in het vorige lid, gerechtigd de opleiding voortijdig te beëindigen.

Hij/zij is dan slechts gehouden de oorspronkelijke aangegane verplichtingen na te komen.

Bestuur

Artikel 12

Het bestuur bestaat uit tenminste 3 en ten hoogste 7 personen.

Het bestuur wordt gekozen door en uit gewone leden.

Artikel 13

De bestuursleden worden gekozen voor een periode van twee jaar.

Jaarlijks treedt op de algemene vergadering een derde van het aantal bestuursleden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.

De plaats van de voorzitter, secretaris en de penningmeester worden op het rooster zodanig bepaald, dat ieder van hen periodiek in een ander jaar aftreedt.

Indien een bestuurslid tussentijds aftreedt, kan het bestuur tijdelijk voorzien in de vacature. In de eerstvolgende jaarvergadering wordt definitief in de vacature voorzien.

Het in de plaats van het aftredend lid gekozen bestuurslid neemt op het rooster de plaats in van het afgetreden bestuurslid.

Artikel 14

Kandidaten voor een zetel in het bestuur kunnen worden gesteld door het bestuur en door tenminste 5 leden gezamenlijk. Een kandidatuur door de leden dient schriftelijk en voorzien van handtekening van de leden, die de kandidaat voorstellen, bij het bestuur te worden ingediend uiterlijk op de dag, voorafgaande aan de dag van de algemene vergadering.

Bij de kandidaatstelling dient een schriftelijke verklaring van de kandidaat te worden gevoegd, dat deze een eventuele benoeming zal aanvaarden.

Artikel 15

Indien een lid van het bestuur naar oordeel van het bestuur in ernstige mate handelt in strijd met de statuten, het huishoudelijk reglement en/of de belangen van de vereniging, is het bestuur bevoegd dit lid in zijn functie te schorsen.

Een besluit tot schorsing van een bestuurslid dient te worden genomen met tenminste twee derde van het aantal stemmen.

Het besluit wordt onmiddellijk per aangetekend schrijven aan het betrokken bestuurslid medegedeeld.

Artikel 16

Indien het bestuur besloten heeft een lid van het bestuur in functie te schorsen, roept het bestuur binnen een maand een buitengewone algemene vergadering bijeen.

In de oproep voor deze vergadering wordt mededeling van de schorsing gedaan, alsmede van de redenen die tot de schorsing hebben geleid.

Indien het persoonlijk belang van het betrokken bestuurslid, dan wel het belang van de vergadering dit naar oordeel van bestuur noodzakelijk of wenselijk maken, kan het bestuur volstaan met de mededeling van de schorsing en de mededeling, dat nadere gegevens ter vergadering zullen worden verstrekt.

Artikel 17

De algemene vergadering beslist na het bestuur en, indien het bestuurslid dit wenst, het betrokken bestuurslid te hebben gehoord over het besluit tot schorsing.

Indien het besluit tot schorsing door de algemene vergadering wordt bevestigd, wordt het betrokken bestuurslid door de algemene vergadering als lid van het bestuur ontslagen.

Indien het besluit tot schorsing door de algemene vergadering wordt afgewezen, wordt het betrokken bestuurslid onmiddellijk en volledig in zijn functie hersteld.

Het besluit van de algemene vergadering is bindend.

Ten aanzien van een door ontslag ontstane vacature gelden de bepalingen van artikel 13, laatste lid van dit reglement.

Artikel 18

Indien de functie van secretaris en penningmeester in de zelfde persoon verenigd zijn, maakt de door het bestuur gekozen vicevoorzitter deel uit van het dagelijks bestuur en wordt hij/zij tot alle vergaderingen van het dagelijks bestuur uitgenodigd.

Artikel 19

De voorzitter leidt de vergaderingen en draagt zorg, dat de genomen besluiten worden uitgevoerd.

Bij afwezigheid wordt de voorzitter vervangen zoals geregeld in artikel 18, lid 1 van de Statuten. 

Artikel 20

De secretaris voert de correspondentie en is voorts belast met het houden van notulen, het voeren van de cursusadministratie, waaronder het bijhouden van de presentielijst, het opmaken en indienen van het jaarverslag, het beheer van het archief en alle verdere werkzaamheden, die voor het goed functioneren van het secretariaat nodig zijn. Hij/zij bewaart deze stukken overzichtelijk gedurende een periode van tenminste 5 jaar.

Indien de hoeveelheid en/of de aard van de werkzaamheden dit gewenst maken, kan het bestuur uit zijn midden in overleg met de secretaris een tweede secretaris benoemen, die een deel van de werkzaamheden van de secretaris kan uitvoeren. Bij tijdelijke ontstentenis kan het bestuur uit zijn midden zulks nodig oordelend, in overleg met de secretaris een plaatsvervanger benoemen. Indien een tweede secretaris is benoemd, treedt deze zonodig als plaatsvervanger op.

Artikel 21

De penningmeester is belast met het innen en betalen van de gelden.

Hij/zij voert het beheer over de geldmiddelen en houdt in een financiële administratie alle inkomsten en uitgaven bij. In de Algemene Vergadering wordt mededeling gedaan van aanschaffingen welke een bedrag van €2.500 te boven gaan. Het bedrag genoemd in artikel 12 lid 2 van de Statuten bedraagt €7.000 Hij/zij voert tevens de correspondentie, verband houdende met het financieel beheer.

Voor het beschikken over de gelden van de vereniging is zijn/haar handtekening voldoende.

Hij/zij dient minstens 3 weken voor de jaarvergadering bij het bestuur een jaarrekening en verantwoording over het afgelopen jaar in. Hij/zij is te allen tijde verantwoording verschuldigd aan het bestuur. Hij/zij is persoonlijk verantwoordelijk voor alle onder zijn beheer zijnde gelden.

Artikel 22

Aan de leden van het bestuur en aan leden, die door de algemene vergadering of het bestuur met een bepaalde taak zijn belast, worden de voor de vervulling van hun taak noodzakelijke reis- en verblijfkosten uit de kas van de vereniging vergoed.

Artikel 23

Het bestuur vergadert minstens 3 maal per jaar. Het bestuur vergadert bovendien, indien devoorzitter dit nodig oordeelt of tenminste twee bestuursleden zulks verlangen.

Binnen een week, nadat tenminste twee bestuursleden het verlangen kenbaar hebben gemaakt,moet de vergadering worden aangekondigd; binnen drie weken moet deze worden gehouden.

Algemene vergadering

Artikel 24

De algemene vergadering dient te worden gehouden uiterlijk drie maanden na het einde van het Verenigingsjaar – vóór 01 april. De oproep tot de algemene vergadering dient uiterlijk één week voor de datum, waarop de vergadering wordt gehouden, aan de leden te worden gezonden.

Artikel 25

In de algemene vergadering wordt o.m.

a. door de secretaris verslag uitgebracht over de staat en de werkzaamheden van de vereniging in het afgelopen verenigingsjaar;

b. door de penningmeester rekening en verantwoording gedaan van het geldelijk beheer over het afgelopen verenigingsjaar;

c. de begroting van inkomsten en uitgaven voor het volgende (of: voor het lopende) verenigingsjaar vastgesteld;

d. de contributie voor het eerstvolgende (of: voor het lopende) verenigingsjaar vastgesteld;

e. voorzien in de opengevallen plaatsen in het bestuur;

f. een kascontrolecommissie van twee personen plus één reserve benoemd uit gewone leden van de vereniging, welke in de eerstvolgende algemene vergadering verslag uit brengt over de dan aan de orde zijnde rekening en verantwoording;

g. de voorstellen besproken, welke voor deze vergadering zijn ingediend.

Artikel 26

Voorstellen voor de algemene vergadering kunnen behalve door het bestuur ook worden ingediend door de leden. Voorstellen van het bestuur dienen te worden gevoegd bij de oproep voor de algemene vergadering. Voorstellen van de leden dienen schriftelijk bij het bestuur te worden ingediend uiterlijk een week voor de datum van de algemene vergadering. De voorstellen worden dan alsnog bij de agenda van de vergadering gevoegd. Te laat ingediende voorstellen kunnen niet in behandeling worden genomen, tenzij de meerderheid van de algemene vergadering zich alsnog voor behandeling uitspreekt.

Artikel 27

De algemene vergadering is toegankelijk voor alle leden van de vereniging.

Het stemrecht in de algemene vergadering wordt uitgeoefend door gewone leden.

Artikel 28

Stemmen bij volmacht is niet geoorloofd.

Een aantekening op het stembiljet maakt het stembiljet ongeldig.

Over zaken wordt mondeling, over personen wordt schriftelijk met een stembiljet gestemd.

Onder acclamatie wordt verstaan, dat de vergadering met handgeklap of anderszins, duidelijk te kennen geeft, zulks ter beoordeling van de voorzitter, in te stemmen met het aan de orde zijnde voorstel. Er hoeft dan geen stemming meer plaats te vinden.

Indien echter één of meer leden onmiddellijk nadat de voorzitter aangeeft dat het voorstel bij acclamatie is aangenomen, alsnog om een stemming vragen, is het voorstel niet aanvaard en wordt alsnog tot stemming overgegaan.

Indien voor de vervulling van een vacature in het bestuur slechts één kandidaat is gesteld, wordt deze kandidaat geacht te zijn gekozen en heeft er geen stemming plaats.

Indien bij een verkiezing van personen bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid wordt verkregen, wordt tot een tweede vrije stemming overgegaan. Is ook bij deze tweede vrije stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan is de persoon, die in de tweede ronde de meeste stemmen heeft verkregen gekozen..

Er hebben zoveel stemmingen plaats als er personen te kiezen of voor te dragen zijn.

Algemene bepalingen

Artikel 29

Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 30

Wijziging van dit huishoudelijk reglement kan alleen in een algemene vergadering, indien de desbetreffende voorstellen in de oproepingsbrief zijn vermeld.

Een zodanige oproepingsbrief moet tenminste één week voor deze vergadering aan de leden worden toegezonden.

Artikel 31

In gevallen van verschil omtrent de uitleg van de bepalingen van dit reglement en in gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Artikel 32

Dit huishoudelijk reglement treedt in werking op het moment dat de gewijzigde Statuten, zoals bepaald in de Buitengewone Vergadering van 24 juni 2019, door de notaris zijn verleden.

Diemen 5 oktober 2019

Voorzitter

M.S. Koppies-von Reeken

Vicevoorzitter

T. de Wit

Penningmeester

A. Storm

Secretaris

T. de Wit.

Bij het verdere gebruik van deze website stemt u in met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie instellingen van deze website zijn ingesteld op "cookies toestaan" om u de best mogelijke ervaring te geven. U gaat hiermee akkoord wanneer u doorgaat met het gebruik van deze website, of wanneer u op "Accepteer" hieronder klikt.

Sluit